+48 510 323 438

pon - pt: 9.00 - 17.00

kontakt@wildwestshaving.com

                                                     
                                                  
                                            

Regulamin

  
 

Regulamin www.wildwestshaving.com
 
 
   1. Definicje

   2. Postanowienia ogólne

   3. Świadczenie usług elektronicznych

   4. Warunki zawierania umowy sprzedaży

   5. Program lojalnościowy

   6. Dostawa

   7. Płatność

   8. Prawo odstąpienia od umowy

   9. Tryb postępowania reklamacyjnego

   10. Dane osobowe

   11. Ochrona baz danych i prawa autorskie

   12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

   13. Postanowienia końcowe


Sklep Internetowy Wild West Shaving (www.wildwestshaving.com) dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. 

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.  Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2.  Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. Konsument – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5.  Konto (Konto Klienta) – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.6. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. Produkt w promocji – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą, posiadająca stale lub czasowo obniżoną cenę w stosunku do ceny bazowej.

1.8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.9. Rejestracja– jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.10. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.wildwestshaving.com , za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.11.  Sprzedawca – Adrian Gołębiewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wild West Shaving Adrian Gołębiewski, ul. Słowicza 24, 60-121 Poznań wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7792047830, REGON 361109929, adres poczty elektronicznej: kontakt@wildwestshaving.com , numer telefonu: (+48) 510 323 438 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.12.  Strona – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.13.  Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14.  Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.15.  Usługodawca – Adrian Gołębiewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wild West Shaving Adrian Gołębiewski, ul. Słowicza 24, 60-121 Poznań wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7792047830, REGON 361109929, adres poczty elektronicznej: kontakt@wildwestshaving.com , numer telefonu: (+48) 510 323 438 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

1.17. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.18. Newsletter - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2.  Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4.  Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Adrian Gołębiewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wild West Shaving Adrian Gołębiewski, ul. Słowicza 24, 60-121 Poznań wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7792047830, REGON 361109929, adres poczty elektronicznej: kontakt@wildwestshaving.com , adres strony internetowej: www.wildwestshaving.com , numer telefonu: (+48) 510 323 438 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

2.5.  Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1.  Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2.  Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.5.3.  Newsletter

2.6.  Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1.  Komputer z dostępem do Internetu;

2.6.2.  Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6.3.  Zalecana rozdzielczość monitora: 1280x960 pikseli;

2.6.4.  Przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 8 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

2.7.  Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8.  Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1.  W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2.  Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3.  Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: Imię i Nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.3.1.2. Do dokonania rejestracji niezbędne jest przeczytanie i zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności Sklepu.

3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter, umożliwiająca otrzymywanie pocztą elektroniczną oferty handlowej niniejszego sklepu, zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (wpisanie na głównej stronie sklepu (w oknie Newsletter) adresu e-mail i przesłanie go do Usługodawcy za pomocą przycisku "ZAPISZ SIĘ").

3.4.  Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter, umożliwiająca otrzymywanie pocztą elektroniczną oferty handlowej niniejszego sklepu jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.6.  Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1.  Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6.2.  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.4.  Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1.  Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy jest uzależniony od wartości zamówienia i sposobu dostawy.

4.2.1. Koszt dostarczenia towaru o wartości do 299,99 zł na terenie Polski wynosi:

 • Poczta Polska Pocztex Kurier 48 - 9,99 zł
 • Poczta Polska Pocztex Kurier 48 pobranie - 16,99 zł
 • Kurier UPS Standard przedpłata - 19,99 zł
 • Kurier UPS Standard pobranie - 25,99 zł
 • Paczkomaty InPost - 11,85 zł

4.2.2. Koszt dostarczenia towaru o wartości od 300,00 zł do 599,99 zł na terenie Polski wynosi:

 • Poczta Polska Pocztex Kurier 48 - 0 zł
 • Poczta Polska Pocztex Kurier 48 pobranie - 7,00 zł
 • Kurier UPS Standard przedpłata - 16,99 zł
 • Kurier UPS Standard pobranie - 22,99 zł
 • Paczkomaty InPost - 8,99 zł

4.2.3. Przesyłki za zakupy o wartości równej i powyżej 600 PLN dostarczamy wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej UPS.

4.2.4. Koszt dostarczenia towaru o wartości równej i powyżej 600 PLN na terenie Polski wynosi:

 • Kurier UPS Standard przedpłata (przelew, przelew błyskawiczny, karta kredytowa) - 0 zł
 • Kurier UPS Standard pobranie - 6,00 zł

4.2.5. Towar zakupiony za pośrednictwem Sklepu nie jest dostarczany poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

4.3.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „POTWIERDŹ ZAKUP”.

4.6.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7.  W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

4.8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone pomiędzy godziną 16:00 a 9:00 w dni robocze, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana w pierwszym najbliższym dniu roboczym.

5. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

5.1. Dla lojalnych i zafascynowanych tematyką klientów sklep Wild West Shaving przygotował program lojalnościowy w oparciu o firmowy Newsletter, serwis społecznościowy Facebook lub Twitter, który umożliwia dokonywanie zakupów z 5% rabatem.

5.2 Bon rabatowy nie nie upoważnia do zniżki 5% w odniesieniu do Produktów w promocji.

5.3. Skorzystać z rabatu za pośrednictwem Newsletter będą mogły tylko te osoby, które łącznie spełnią poniższe wymagania:

 • utworzą konto w Wild West Shaving i zapiszą się na Newsletter,
 • dokonają zakupu (na dowolną kwotę) w sklepie Wild West Shaving.

5.3.1. Po spełnieniu powyższych warunków w ciągu 10 dni roboczych (od daty transakcji), Klient otrzyma kupon rabatowy, uprawniający do kolejnego zakupu z 5% rabatem na cały asortyment oferowany w sklepie (z wyłączeniem Produktów w promocji). 

5.3.2. Klient otrzyma kupon drogą elektroniczną lub w inny wskazany przez niego sposób.

5.3.3. Każdy kupon może być użyty tylko raz (do jednego zamówienia).

5.3.4. W momencie wykorzystania kodu i tym samym złożenia zamówienia, w ciągu 10 dni roboczych (od daty transakcji), Klient otrzyma ponownie kupon rabatowy, uprawniający do kolejnego zakupu z 5% rabatem na cały asortyment oferowany w sklepie (z wyłączeniem Produktów w promocji).

5.4. Skorzystać z rabatu za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook będą mogły tylko te osoby, które łącznie spełnią poniższe wymagania:

 • klikną przycisk "Lubię to" na koncie firmowym Wild West Shaving (www.facebook.com/WildWestShaving) i zaczną obserwować konto,
 • umieszczą poprzez portal Facebook jeden z naszych dowolnych postów na swojej tablicy do publicznej wiadomości,
 • utworzą konto w Wild West Shaving i wyślą do nas wiadomość, z prośbą o kupon rabatowy i załączonym linkiem do zamieszczonego postu.

5.4.1 Po spełnieniu powyższych warunków i ich weryfikacji, w ciągu 10 dni roboczych (od otrzymania od Klienta wiadomości) Klient otrzyma kupon, uprawniający do zakupu z 5% rabatem na cały asortyment oferowany w sklepie (z wyłączeniem Produktów w promocji).

5.4.2. Klient otrzyma kupon drogą elektroniczną lub w inny wskazany przez niego sposób.

5.4.3. W momencie wykorzystania kodu, a tym samym złożenia zamówienia, aby otrzymać ponownie 5% rabat za pośrednictwem serwisu Facebook, Klient musi powtórzyć powyższą procedurę. 

5.4.4. Każdy kupon może być użyty tylko raz (do jednego zamówienia).

5.4.5. Kupon rabatowy ważny jest przez 1 miesiąc kalendarzowy od dnia wysłania go do Klienta.

5.5. Skorzystać z rabatu za pośrednictwem serwisu społecznościowego Twitter będą mogły tylko te osoby, które łącznie spełnią poniższe wymagania:

 • zaczną obserwować konto firmowe Wild West Shaving w serwisie Twitter pod adresem: (www.twitter.com/WildWestShaving),
 • powielą jeden tweetów konta @WildWestShaving metodą "Retweet" do wszystkich swoich obserwujących,
 • utworzą konto w Wild West Shaving i wyślą do nas wiadomość, z prośbą o kupon rabatowy i załączonym linkiem do zamieszczonego postu.

5.5.1. Po spełnieniu powyższych warunków i ich weryfikacji, w ciągu 10 dni roboczych (od otrzymania od Klienta wiadomości) Klient otrzyma kupon, uprawniający do zakupu z 5% rabatem na cały asortyment oferowany w sklepie (z wyłączeniem Produktów w promocji).

5.5.2. Klient otrzyma kupon drogą elektroniczną lub w inny wskazany przez niego sposób.

5.5.3. W momencie wykorzystania kodu, a tym samym złożenia zamówienia, aby otrzymać ponownie 5% rabat za pośrednictwem serwisu Twitter, należy powtórzyć powyższą procedurę. 

5.5.4. Każdy kupon może być użyty tylko raz (do jednego zamówienia).

5.5.5. Kupon rabatowy ważny jest przez 1 miesiąc kalendarzowy od dnia wysłania go do Klienta.

5.6. Rabaty nie łączą się. Do jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kupon rabatowy.

5.7. Kupon rabatowy nie może być przedmiotem obrotu.

6. DOSTAWA

6.1.  W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.

6.2.  Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

6.2.1. transportem własnym; lub

6.2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

6.3.  Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.4.  Czas dostawy nie jest tożsamy z czasem realizacji zamówienia. Czas dostawy zależny jest w szczególności od rodzaju dostawy i od godziny nadania przesyłki przez sklep do przewoźnika. Za czas dostawy uważany jest okres, jaki upłynął od doręczenia przez nasz sklep przesyłki przewoźnikowi, do jej odbioru przez adresata.

6.5.  Dostawa firmą kurierską UPS Standard

6.5.1. Czas dostawy nadawanych przez nas przesyłek to około w 90% jeden dzień roboczy. Warto jest więc przyjąć, iż po nadaniu przesyłki w dowolny dzień roboczy (z wyłączeniem piątku), kuriera należy spodziewać się na dzień następny. W pozostałych 10% przypadków firma kurierska może mieć opóźnienie, spowodowane awarią samochodu dostawczego, ciężkimi warunkami atmosferycznymi oraz utrudnieniami na drodze w postaci korków, wypadków itp. Różnice w drodze dojazdowej zarówno do miast, jak i wsi, jak również niedopatrzenia, błędy ludzkie oraz brak obecności adresata pod wskazanym adresem dostawy, w znacznym stopniu mogą przyczynić się do wydłużenia czasu dostawy.

6.5.2. Zalecamy zatem regularne sprawdzanie stanu realizacji zamówienia, na stronie internetowej przewoźnika: UPS Tracking. Podając uzyskany od nas numer przesyłki, w łatwy i przytępny sposób można uzyskać bieżące informacje o przesyłce. W przypadku awarii łącza internetowego proponujemy bezpośredni (telefoniczny) kontakt z dyspozytorem, który z pewnością udzieli Państwu wyczerpujących informacji.

6.6  Dostawa kurierem Pocztex Kurier 48 (Poczta Polska)

6.6.1. W przypadku większości przesyłek dostarczenie nastąpi do 2 dni roboczych. Podobnie jak w przypadku firmy kurierskiej UPS, dostawa za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej może mieć opóźnienie, spowodowane awarią samochodu dostawczego, ciężkimi warunkami atmosferycznymi oraz utrudnieniami na drodze w postaci korków, wypadków itp. Różnice w drodze dojazdowej zarówno do miast, jak i wsi, jak również niedopatrzenia, błędy ludzkie oraz brak obecności adresata pod wskazanym adresem dostawy, w znacznym stopniu mogą przyczynić się do wydłużenia czasu dostawy.

6.6.2. Zalecamy również, aby regularne sprawdzać stan realizacji zamówienia na stronie internetowej przewoźnika: Poczta Polska Tracking. Podając uzyskany od nas numer przesyłki, w łatwy i przytępny sposób można uzyskać bieżące informacje o przesyłce. W przypadku awarii łącza internetowego proponujemy bezpośredni (telefoniczny) kontakt z dyspozytorem, który z pewnością udzieli Państwu wyczerpujących informacji.

6.7.  Dostawa poprzez Paczkomaty InPost

6.7.1. W przypadku 98% nadawanych przesyłek, dostarczenie następuje w dzień roboczy, zaraz po dniu nadania przesyłki w Paczkomacie. Podobnie jak w przypadku firmy kurierskiej UPS, jak i Pocztex Kurier 48 (Poczta Polska) może wystąpić opóźnienie, spowodowane awarią samochodu dostawczego, ciężkimi warunkami atmosferycznymi oraz utrudnieniami na drodze w postaci korków, wypadków itp.

6.7.2. Zalecamy również, aby regularne sprawdzać stan realizacji zamówienia na stronie internetowej Paczkomatów: Paczkomaty inPost - Znajdź paczkę. Podając uzyskany od nas numer przesyłki, w łatwy i przytępny sposób można uzyskać bieżące informacje o przesyłce. W przypadku awarii łącza internetowego proponujemy bezpośredni (telefoniczny) kontakt z dyspozytorem, który z pewnością udzieli Państwu wyczerpujących informacji.

6.8.  Moment wysyłki zamówienia określany jest na podstawie danych pochodzących z magazynu, spodziewanych dostaw oraz informacji uzyskanych od dystrybutorów i producentów. W przeważającej liczbie przypadków wynosi zazwyczaj od 24 do 48 godzin. W pozostałych przypadkach stosownej informacji należy szukać na stronie produktu. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby termin przesyłki nie przekroczył 48 godzin, może zdażyć się, iż w wyniku zdarzeń losowych (wypadki, błędy techniczne, przeszkody logistyczne, niedokładne informacje lub ich brak) nastąpi wydłużenie czasu realizacji zamówienia. Nie przekroczy on jednak wskazanych powyżej 14 dni kalendarzowych. W przypadku zaistniałej sytuacji, nasi konsultanci poinformują Państwa o ewentualnie wydłużającym się czasie realizacji zamówienia.

6.9.  Informacje o dostępności produktu i terminie wysyłki mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty lub elementu oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

6.10.  Koszty, jak i orientacyjny termin dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty i terminy dostaw” pod adresem: http://www.wildwestshaving.com/pl/Koszty-i-terminy-dostaw

7. PŁATNOŚĆ

7.1.  Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

7.1.1.  Za pobraniem;

7.1.2.  Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu (Sposoby płatności) oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

7.1.3. Płatności obsługiwane przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 takie jak:

 • karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro)
 • Przelewy elektroniczne

7.2.  W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

7.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.  Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub na adres poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Wild West Shaving Adrian Gołębiewski, ul. Słowicza 24, 60-121 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wildwestshaving.com

8.2.  Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

8.3.  Aby odstąpić od umowy mogą posłużyć się Państwo przykładowym formularzem (dostępnym tutaj), aczkolwiek zastosowanie innego, w żadnym wypadku nie będzie skutkować brakiem skuteczności takiego odstąpienia.

8.4.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.5.  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

8.6.  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.7.  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.8.  To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca uprzejmie prosi,– o ile to możliwe o odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu. Brak oryginalnego opakowania nie będzie jednak w żadnym wypadku warunkiem skuteczności takiego odstąpienia. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

8.9.  Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

A)

 1. Odbierzemy rzecz; lub
 2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

B)

 1. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy;
 2. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy gdy:
  1. jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25 PLN lub
  2. jeżeli nie można rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25 PLN

8.10.  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 5. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

9.2.  Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Gwarancja i zwroty”.

9.3.  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

9.3.1. pisemnie na adres: ul. Słowicza 24, 60-121 Poznań;

9.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wildwestshaving.com

9.4.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9.5.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9.6.  W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Słowicza 24, 60-121 Poznań. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

9.7.  Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 9.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 9.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu Cywilnego.

9.8.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego

9.8.1.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres ul. Słowicza 24, 60-121 Poznań lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wildwestshaving.com

9.8.2.  Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9.8.3.  Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9.8.4.  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

10. DANE OSOBOWE

10.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Adrian Gołębiewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wild West Shaving Adrian Gołębiewski, ul. Słowicza 24, 60-121 Poznań wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7792047830, REGON 361109929, adres poczty elektronicznej: kontakt@wildwestshaving.com , adres strony internetowej: www.wildwestshaving.com , numer telefonu: (+48) 510 323 438 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

10.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

10.3.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

10.4.  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

11. OCHRONA BAZ DANYCH I PRAWA AUTORSKIE

11.1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej.

11.2. Informacje zamieszczone w ramach Sklepu (między innymi teksty, ilustracje i dźwięki) poza ściśle prywatnymi celami lub innymi zaznaczonymi w tej informacji, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy lub właścicieli tych informacji. Wszelkie modyfikacje zawartości strony internetowej Sklepu są zabronione.

11.3. Wszelkie znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy zamieszczone na stronie Sklepu są zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do ich właścicieli.

11.4. Baza danych produktów Sklepu zawarta na stronie internetowej www.wildwestshaving.com podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 ze zm.). Producentem bazy danych w rozumieniu powyższej ustawy jest Sprzedawca.

11.5. Korzystanie ze Sklepu dozwolone jest wyłącznie bezpośrednio za pomocą dostarczanego przez Sklep interfejsu.

12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

12.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

12.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

12.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

12.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

12.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl

12.2.4 W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, Klient może zwrócić się o pomoc w jego rozstrzygnięciu korzystając z Platformy Online Dispute Resolution (ODR), dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

13.1.  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

13.2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

13.3.  Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: www.wildwestshaving.com/pl/Regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

13.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez:

(1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 13.3 oraz

(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez,

(3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.

13.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

 

Sklep jest w trybie podglądu

Copyright © 2016 by Wild West Shaving

web design by Dawid Tomczyk

Przesyłki

Akceptujemy płatności

{nocache:be93590a6e46029e8d627c6f83d1e849#0}
Sklep internetowy Shoper.pl