+48 510 323 438

pon - pt: 9.00 - 17.00

kontakt@wildwestshaving.com

                                                     
                                                  
                                            

Gwarancja i zwroty

Szanowny Kliencie,

Jeżeli jesteś konsumentem, który zawarł z nami umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej, możesz od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub na adres poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać przez Ciebie zrealizowane, poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Wild West Shaving Adrian Gołębiewski, ul. Słowicza 24, 60-121 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wildwestshaving.com

Termin czternastodniowy, w którym możesz odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

Aby odstąpić od umowy możesz posłużyć się przykładowym formularzem (dostępnym tutaj), aczkolwiek zastosowanie innego, w żadnym wypadku nie będzie skutkować brakiem skuteczności takiego odstąpienia.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji, o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie. W każdym z wymienionych przypadków nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Przedmiot naszego wzajemnego świadczenia ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca uprzejmie prosi,– o ile to możliwe o odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu. Brak oryginalnego opakowania nie będzie jednak w żadnym wypadku warunkiem skuteczności takiego odstąpienia. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli dokonałeś jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

8.9.  Jeżeli otrzymałeś rzeczy w związku z umową:

A)

 1. Odbierzemy rzecz; lub
 2. Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni.

B)

 1. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy;
 2. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy gdy:
  1. Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferujesz ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25 PLN brutto lub
  2. Jeżeli nie można rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25 PLN brutto.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Towary w przypadku których nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyszczególnione są w Regulaminie Sklepu.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Wild West Shaving zobowiązuje się dostarczać Produkty bez wad.

Reklamacje możesz składać pisemnie na adres ul. Słowicza 24, 60-121 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wildwestshaving.com

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz;
 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Nasza odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Ciebie adres lub w inny podany przez Ciebie sposób.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez nas do Twojej reklamacji lub do wykonania Twoich uprawnień wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu przez Ciebie do nas, zostaniesz poproszony o dostarczenie Produktu na nasz koszt na adres ul. Słowicza 24, 60-121 Poznań. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Ciebie byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, poproszony zostaniesz o udostępnienie nam, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w poprzednim akapicie nie ma wpływu na bieg terminu na nasze ustosunkowanie się do Twojej reklamacji (Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Nasza odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Ciebie adres lub w inny podany przez Ciebie sposób), oraz nie narusza Twoich praw żądania od nas demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu Cywilnego.

Informujemy również, że w przypadku produktów objętych także gwarancją, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza Twoich uprawnień z tytułu naszej odpowiedzialności za niezgodność produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego

Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego możesz zgłaszać pisemnie na adres ul. Słowicza 24, 60-121 Poznań lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wildwestshaving.com

Uprzejmie prosimy o podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie przez nas Twojej reklamacji.

Reklamacja rozpatrzymy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź w sprawie reklamacji wysyłamy na Twój adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Ciebie sposób.

Więcej informacji na temat gwarancji i zwrotów znajdziesz w Regulaminie Sklepu.

Sklep jest w trybie podglądu

Copyright © 2016 by Wild West Shaving

web design by Dawid Tomczyk

Przesyłki

Akceptujemy płatności

{nocache:be93590a6e46029e8d627c6f83d1e849#0}
Sklep internetowy Shoper.pl